Boss: Sen ơi cho ta đi theo với…. Sen :🙂

126

Boss: Sen ơi cho ta đi theo với….
Sen :🙂 ok