Cứu trẫm sen ơi…. Chơi hơi ngu thôi… Lỡ lầm lần này thôi… Cứu trẫm xuống đeeee….

106

Cứu trẫm sen ơi…. Chơi hơi ngu thôi… Lỡ lầm lần này thôi… Cứu trẫm xuống đeeee…. Trẫm đói….😌😌
P/s: kêu muốn khang cái họng lun, tìm nát nước tưởng theo trai rồi…. Ngó lên cái hú hồn…. Nó lên đc mà méo pit đường xuống…