Làm sao để mèo bỏ ăn cứt gà ạ? Mặc dù em cho bé ăn ngày 3 bữa nhưng nó vẫn cứ ăn cứt gà

3

Làm sao để mèo bỏ ăn cứt gà ạ? Mặc dù em cho bé ăn ngày 3 bữa nhưng nó vẫn cứ ăn cứt gà ạ!