Sen ơi Sao mày chụp tao lúc tao chưa kịp tạo dáng thế

127

Sen ơi
Sao mày chụp tao lúc tao chưa kịp tạo dáng thế sen???